افتخاري ديگر، براي مجموعه سديوس، با فخر دوبله كشور

افتخاري ديگر، براي مجموعه سديوس، با فخر دوبله كشور

افتخاري ديگر، براي مجموعه سديوس، با فخر دوبله كشورسركار خانم فريبا رمضان پور   استاد و مدرس دوبله