پايه هاي کليه عطرها

پايه هاي کليه عطرها

پايه هاي کليه عطرها

هرم بويايي فرمول دقيق عطر‌هاي تجاري محرمانه نگه داشته مي‌شوند. حتي اگر آنها را منتشر کنند، آنچنان رايحه آنها تحت تاثير مواد و بوهاي پيچيده‌اي مي‌باشند که کمک زيادي براي تشخيص و توصيف آن عطر خاص نمي‌کنند. با اين حال، يک فرد متخصص در عطر مي‌تواند به طرز ماهرانه‌اي به اجزا و عناصر سازنده آن پي ببرد.عملي ترين راه براي توصيف يک عطر توجه به عناصر آن رايحه و يا " خانواده" اي است که به آن تعلق دارد، تمام آن رايحه‌هايي که احساس کلي از يک عطر را از...