تاريخچه عطر

تاريخچه عطر

تاريخچه عطر

صنعت عطر سازي در تمدن هاي کهن بين النهرين و مصر آغاز شد و بعد ها در رم و ايران تکامل يافت ، با وجود اين پيشرفت ها عطرسازي سنتي هندوستان - که بيشتر رايحه هايش بر اساس بخور بود - همچنان ادامه داشت . اولين شيمي دان ثبت شده در دنيا، زني بنام تاپوتي مي‌ باشد، يک عطر ساز که طبق لوحه‌ هاي خط ميخي در هزاره دوم قبل از ميلاد در ميان رودان مي زيسته‌ است گلها، روغنها و اگير ترکي را با ديگر مواد معطر چندين بار متوالي تقطير و صاف مي کرده تا عطر مورد نظر را توليد نمايد, کتيبه اي متعلق به...